จำหน่ายไข่เค็มไชยา

นางสาวรัชฎาพร บัวทะราช รหัสนักศึกษา 64107426104

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

ลิงค์  https://chaiyasaltedegg.sakonshop.com/

Share: