Nana Honey & Bee

 

ข้อมูลนักศึกษา : นายพรพล อินนุ่มพันธุ์
รหัส : 63107426202
โปรแกรมวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หมู่ 2
สังกัด : วิทยาการจัดการ
ประเภทนักศึกษา : ป.ตรี ภาคปกติ
ปีที่เข้าศึกษา : 2563

เบอร์โทร : 085-241-4841

เว็บไซต์ : lanillia.sakonshop.com

Share: