Posted in ภาคเรียน 1-66 ภาคเรียน 2-65

จำหน่ายร่มบ่อสร้าง

นางณฐพรรณ ชูนอก 651074262…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาคเรียน 2-65

จำหน่ายข้าวปุกงา

นางสาวศุภิสรา ดาบภูเขียว …

Continue Reading...
Posted in ภาคเรียน 2-65

จำหน่ายกาลาแม

นางสาวณัฐณาพร มีเรือง รหั…

Continue Reading...
Posted in ภาคเรียน 2-65

จำหน่ายข้าวไรซเบอร์รี่

    นางสาวเมธาว…

Continue Reading...
Posted in ภาคเรียน 2-65

จำหน่ายมะพร้าวน้ำหอม

จัดทำโดย นางสาววรรณภา อ้น…

Continue Reading...
Posted in ภาคเรียน 2-65

จำหน่ายมะขามหวาน

นายชัยชนะ พรมเมือง รหัส 6…

Continue Reading...
Posted in ภาคเรียน 2-65

ต้นไม้ฉ่ำ

นาย ผลสิทธิ์ งอยหล้า รหัส…

Continue Reading...
Posted in ภาคเรียน 2-65

จำหน่ายสินค้าผ้าฝ้ายมัดหมี่

นายวัฒนา คนยืน รหัสนักศึก…

Continue Reading...
Posted in ภาคเรียน 2-65

บ้านสวนสำราญดี

https://sumrandee.sakonsh…

Continue Reading...
Posted in ภาคเรียน 2-65

จำหน่ายผ้าครามปักมือ

นางสาวชุติมา ต่อซอน รหัสน…

Continue Reading...