จักสานบ้านไผ่ล้อม

 

จัดทำโดย

นางสาวสุชาดา วงษา

ชั้นปีที่3 รหัสนักศึกษา 64107426140

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ราชภัฏสกลนคร

Share: